Podstawowe informacje

Stowarzyszenie Radiestetów w Opolu

Siedziba Stowarzyszenia Radiestetów mieści się w Opolu, przy ul. Kołłątaja 23, Email:   radiesteci.opole@wp.pl

Konto: BNP Paribas nr 29 2030 0045 1110 0000 0259 3460

Na powyższe konto Stowarzyszenia członkowie mogą wpłacać składki lub darowizny na cele statutowe.

W 2020 roku obchodziliśmy Jubileusz 45-lecia powstania naszego Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia są osoby zainteresowane m.in. radiestezją, psychotroniką, bioterapią, medycyną naturalną, duchowością, zdrowym odżywianiem.

  • Raz w miesiącu odbywa się prelekcja zaproszonego wykładowcy, specjalisty w jednej z dziedzin interesujących członków stowarzyszenia.
  • Temat comiesięcznej prelekcji może być kontynuowany następnego dnia po wykładzie, podczas odpłatnego seminarium.
  • Raz w miesiącu organizowane jest spotkanie klubowe. które może być  połączone z omówieniem jakiegoś tematu, obejrzeniem filmu, przesłuchaniem nagrań.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba, zainteresowana szeroko rozumianą tematyką paranaukową.

Radiestezją zajmujemy się hobbistycznie.

Zapraszamy na nasze spotkania.


Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia Radiestetów w Opolu

CHARAKTER, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

$ 7

Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się radiestezją, psychotroniką, parapsychologią, zjawiskami paranormalnymi, astrologią, niekonwencjonalną medycyną, bioenergoterapią, zielarstwem, rozwojem duchowym, jogą, biodynamiczną uprawą roślin, zdrową żywnością, sozologią, medytacją i kontemplacją.

$ 8

W określonych w $ 7 dziedzinach Stowarzyszenie w szczególności :

Prowadzi działalność poznawczą, badawczą, informacyjną i propagandową.
Wypracowuje metody wykorzystania tych dziedzin dla dobra swoich członków i ogółu społeczeństwa.
Świadczy w tych dziedzinach fachowe usługi.

$ 9

Dla realizacji celów Stowarzyszenie :

Organizuje konferencje, seminaria, zjazdy, wykłady, odczyty, spotkania i wczasy specjalistyczne.
Współpracuje z osobami fizycznymi i prawnymi z kraju i zagranicy.
Prowadzi działalność wydawniczą i kolportaż.
Wydaje swoim członkom dokumenty stwierdzające nabyte kwalifikacje w dziedzinach określonych w & 7.
Prowadzi działalność gospodarczą w czasie i zakresie ustalonym przez Zarząd, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Trochę historii…

Ruch radiestezyjny (różdżkarski) w Polsce ma swoje początki na Opolszczyźnie. W 1971 roku, głównie z inicjatywy inż. Spojdy, zostaje zarejestrowane w Oleśnie Stowarzyszenie Różdżkarzy. Liczba jego członków szybko rośnie, zgłaszają się osoby z całej Polski. Inż. Spojda planuje nawet zorganizowanie sympozjum w ramach RWPG. Ówczesne władze, zaskoczone aktywnością i dynamicznym rozwojem organizacji, decydują się na jej rozwiązanie. Kontrole administracyjne znajdują mało znaczące uchybienia, ale to wystarcza do wydania decyzji o likwidacji.

W 1974 roku powstaje Stowarzyszenie Różdżkarzy w Poznaniu. Wśród założycieli są osoby ze zlikwidowanego stowarzyszenia oleskiego oraz grupa poznańskich różdżkarzy. Tu główną postacią jest mgr inż. Ignacy Łuczak – wspaniały radiesteta i organizator. W krótkim czasie stowarzyszenie liczy już kilka tysięcy członków. Na wpół formalnie Ignacy Łuczak organizuje oddziały stowarzyszenia we wszystkich ówczesnych województwach (49). Po 1982 roku, na bazie tych oddziałów, powstają samodzielne stowarzyszenia. Tak dzięki dalekowzroczności, odwadze i pomysłowości jednego człowieka ruch radiestezyjny rozprzestrzenia się na całą Polskę. Niestety, po 1990 roku następuje szybka samolikwidacja większości tych organizacji. Również organizacja-matka, Stowarzyszenie Różdżkarzy w Poznaniu, w wyniku tarć wewnętrznych ulega samolikwidacji.

Członkowie rozwiązanego stowarzyszenia oleskiego działają nie tylko w Poznaniu. W roku 1975 znacząca ich część zakłada Stowarzyszenie Radiestetów w Opolu. W okresie największego rozwoju (lata osiemdziesiąte) stowarzyszenie liczy około 500 osób. Obecnie liczba członków waha się w granicach 40–50 osób. Największe zasługi w powstaniu stowarzyszenia mieli nieżyjący już: Maria Rasińska (dziennikarka, pierwszy prezes), Zbigniew Turzański (geodeta) i Tadeusz Kozarow (świetny zielarz).

W 1976 roku inna grupa psychotroników-radiestetów zakłada Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie. Ciekawą postacią jest tu mgr Lech Emfazy Stefański (reżyser). Z licznych podróży po świecie przywozi nowinki psychotroniczne.